Ak chcete dostávať nielen najaktuálnejšie informácie o našej ponuke, uveďte Vašu e-mailovú adresu:


 • 1.1.  Na výrobky Stelrad sa vzťahujú nasledujúce záručné podmienky:

  (a) Radiátory: 10 ročná záručná doba vzťahujúca sa na:
  (1) netesnosť v dôsledku chybnej výroby. Záruka sa nevzťahuje na netesnosti spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou údržbou alebo nesprávnou prevádzkou. Táto záruka neplatí pre netesnosti pri odvzdušňovacom ventile, tesniacej zátke, ventile alebo v mieste pripojenia zariadenia. Ďalej záruka nekryje poškodenia alebo netesnosti spôsobené vnútornou koróziou napr. od vykurovacej vody.
  (2) tvorbu hrdze na lakovanom povrchu radiátorov, ak radiátory neboli inštalované vo vlhkej miestnosti alebo agresívnom prostredí. Záruka sa nevzťahuje ani na radiátory s prevádzkovou teplotou vyššou ako 110°C, ani na prípady, keď je lakovaný povrch radiátorov poškodený nesprávnou manipuláciou, inštaláciou, údržbou alebo prevádzkou alebo z inej príčiny.

  (b) Príslušenstvo: 2 ročná záručná doba vzťahujúca sa na:
  (1) zlú funkciu v dôsledku zlej výroby. Príslušenstvo zahŕňa odvzdušňovací ventil, tesniace
         zátky, ventilové vložky atď. Odškodnenie sa nevzťahuje na zlé fungovanie alebo poškodenie
         spôsobené montážou ako počas, tak i po záručnej dobe a to v dôsledku chybnej manipulácie,
         inštalácie, nesprávneho prevádzkovania alebo zlej údržby. 
  (2) záruka pre dodávané príslušenstvo Stelrad celkom zanikne, ak je výrobok napojený alebo spojený príslušenstvom, ktoré nie je dodané Stelradom.

  (c) záruka celkom zanikne pokiaľ je výrobok používaný spôsobom alebo k účelu alebo v mieste, ktoré nie je pre výrobcu prijateľné.

  1.2.  Bez vplyvu na vyššie uvedené ustanovenia je nutné pri inštalácií a prevádzke starostlivo   dodržiavať nasledujúce pravidla:
  (a) maximálny prevádzkový tlak 10 bar, maximálna teplota vody 110°C vo vykurovacom systéme
  (b) odborná inštalácia radiátora a prevádzkovanie v zhode so zodpovedajúcimi a súvisiacimi slovenskými normami a predpismi
  (c) Pred uvedením do prevádzky je potrebné vykurovaciu sústavu (prívodné rúrky, radiátory atď.) vyčistiť univerzálnym čistiacim prostriedkom. Ďalej naplniť vykurovací systém čerstvou vodou s prídavkom inhibítora, aby sa účinne predišlo vzniku takých problémov, akým sú vnútorná korózia, usadzovanie vodného kameňa atď.
  (d) Všetky plastové tesniace zátky musia byť z miest pripojenia odstránené a nahradené kovovými tesniacimi zátkami dodanými výrobcov telies Stelrad
  (e) V priebehu a po naplnení vykurovacej sústavy je nutné skontrolovať fungovanie a nepriepustnosť všetkých tesniacich prvkov radiátorov (ventily, odvzdušnovacie ventily, tesniace zátky atď.) a spojenie medzi radiátormi a ostatnými časťami vykurovacej sústavy.
  (f) Musia byť použité všetky dodané závesné konzoly a príslušenstvo (zátky, skrutky, plastové
         sedla atď.)
  (g) Stena pre montáž musí byť dostatočne stabilná.
  (h) Po naplnení musí byť vykurovací systém kompletne odvzdušnený tak, že sa odvzdušní jednotlivo každý z radiátorov. Vykurovací systém musí byť a zostať bez vzduchu. Prenikanie vzduchu do vykurovacieho systému musí byť zamedzené.
  (i) Radiátor nesmie byť nikdy čistený prostriedkom obsahujúcim rozpúšťadla, kyseliny alebo iné korozívne alebo abrazívne látky.
  (j) Žiadne keramické zvlhčovače alebo iné zvlhčovače, vodu či vlhkosť prepúšťajúce predmety alebo ich časti nesmú byť v priamom kontakte s lakovaným povrchom radiátora.
  (k) Pri preukázaní, že radiátory boli poškodené pri dodaní, mal by byť podľa stanoveného postupu (do 8 dní) upozornený výrobca alebo jeho zástupca.
  (l) Radiátory sa používajú len ako sálavé a konvekčné vykurovacie jednotky.
  (m) Vzhľad radiátorov sa nesmie meniť bez predchádzajúceho písomného schválenia výrobcu.
   
  1.3.  Výrobca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za závady vzniknuté nesprávnou alebo chybnou inštaláciou radiátora. V každom prípade je za prípadnú chybnú inštaláciu alebo zlýhanie inštalácie zodpovedná osoba, ktorá inštaláciu vykonala.
  1.4.  Niekoľko doporučení pre inštaláciu a údržbu umožňujúcu dlhú životnosť radiátorov:
  (a) Pri manipulácií/preprave radiátorov postupujte opatrne. Radiátor nesmie byť ťahaný po zemi. Radiátory sa musia presúvať vo vzpriamenej polohe. Počas prepravy by rohy radiátora nemali byť zaťažované. Aj jemne poškriabaný lak a iné poškodenie povrchu môžu za kratšiu alebo dlhšiu dobu spôsobiť zhrdzavenie.
  (b) Aspoň raz ročne by mala prebehnúť dôkladná údržba vykurovacieho systému. Skontrolujte systém a preverte jednotlivé súčiastky a spojenia kvôli netesnostiam.
  (c) Po uvedení do prevádzky by mali radiátory zostať vždy naplnené vodou. To zabraní kontaktu vnútorného povrchu radiátora so vzduchom a vytváraniu vnútornej korózie.
  (d) Radiátory nesmú byť skladované tak, aby boli vystavené priamemu vplyvu poveternostných podmienok (dážď), ani vo vlhkých miestnostiach. Ak je vidieť, že do obalu prenikla vlhkosť, musí byť obal okamžite otvorený aby radiátory mohli vyschnúť.
  (e) Aby sa predišlo škodám spôsobeným mrazom, musí byť v radiátoroch počas zimnej sezóny udržiavaná teplota, ktorá zabraní zamrznutiu vody v radiátore.

  1.5.  V žiadnom prípade nie je možné požadovať záručné krytie ak boli radiátory vystavené priamemu kontaktu s vodou či dosahu vody alebo vodného roztoku, vystavené nadmerne vysokej vlhkosti vzduchu či agresívneho prostredia, inštalované v priestoroch nedostatočne vetraných alebo vystavené pôsobeniu chemických alebo agresívnych látok, pokiaľ neboli v zhode s ustanoveniami výrobcu radiátorov špeciálne prispôsobené (napr. pozinkovaním) zvláštnym požiadavkám na prostredie prevádzkovania.
  1.6.  Toto záručné krytie zahŕňa len opravu alebo výmenu radiátora alebo súčiastok, ktoré uznáme ako závadné, s vylúčením všetkých nákladov súvisiacich s prácou, manipuláciou, prepravou a vylúčením všetkých náhrad škôd. V žiadnom prípade nebude kupujúci oprávnený k náhrade nepriamych škôd.
  1.7.  Ak sú zistené závady spôsobené poškodením, neodborným používaním alebo nedostatočnou údržbou zo strany kupujúceho alebo tretích strán, alebo radiátory boli opravené, upravené alebo zmenené kupujúcim alebo tretími stranami bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu, je záruka podľa zákona neplatná.
  1.8.  Zo záručného krytia sú vyňaté radiátory, ktorá boli skladované pred namontovaním na voľnom priestranstve. Ďalej sú zo záruky vyňaté telesa, ktoré boli poškodené následkom nevhodnej prepravy alebo skladovaním, silným stlačením, pôsobením mrazu, pôsobením nedovoleného statického alebo dynamického tlaku.


   
 • Hore